Group CEO

Pongthera Setthanawarakul

นพ. พงษ์ธีระ เศรษฐ์ธนาวรากุล

หมอพีท

ตั้งแต่สาขาแรกจนปัจจุบันที่เดินทางมาถึง 9 สาขาทั้งในกรุงเทพฯ ภาคตะวันออกและ อีสาน ‘อาจารย์พีท’ นพ.พงษ์ธีระ เศรษฐ์ธนาวรากุล เริ่มต้นลงมือเสริมจมูกลูกค้าด้วยตนเองตังแต่ เคสแรกจนถึงปัจจุบันมากกว่าหลายหมื่นเคส ด้วยการเริ่มและทําเองมาตังแต่ต้นและการพบเจอเคสจํานวนมาก ทําให้ได้เจอปัญหาและทดลองลงมือแก้ไขจนตกผลึกเป็นเทคนิคเฉพาะตัวทียังคงส่งต่อมาให้ทีมแพทย์จนถึงปัจจุบัน ‘เทคนิคพิเศษ SSTP’

เทคนิคพิเศษ SSTP คือกุญแจสําคัญที่ไม่ใช่เพียงสร้างความแตกต่างให้ Vincent Clinic ทําให้คนไข้จดจําและเป็นจุดขายที่สร้างผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นเคล็ดลับในการสร้างความคงเส้นคงว่าของคุณภาพในการให้บริการอีกด้วย “ เรื่องความสม่ำเสมอยังเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ Vincent Clinic เติบโตได้อย่างมั่นคง ทั้งความสม่ำเสมอเรื่องของผลลัพธ์ การทํางานของทีมแพทย์ทุกสาขา ผมจึงคิดค้น ‘เทคนิคพิเศษ SSTP’ เป็นเทคนิคที่ให้แพทย์ทุกท่าน สามารถนําไปใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยําและได้มาตรฐาน แพทย์ทุกท่านและทุกสาขาจึงสามารถสร้างความสม่ำเสมอเรื่องของผลลัพธ์ได้ ”

ตั้งแต่สาขาแรกจนปัจจุบันที่เดินทางมาถึง 9 สาขาทั้งในกรุงเทพฯ ภาคตะวันออกและ อีสาน ‘อาจารย์พีท’ นพ.พงษ์ธีระ เศรษฐ์ธนาวรากุล เริ่มต้นลงมือเสริมจมูกลูกค้าด้วยตนเองตังแต่ เคสแรกจนถึงปัจจุบันมากกว่าหลายหมื่นเคส ด้วยการเริ่มและทําเองมาตังแต่ต้นและการพบเจอเคสจํานวนมาก ทําให้ได้เจอปัญหาและทดลองลงมือแก้ไขจนตกผลึกเป็นเทคนิคเฉพาะตัวทียังคงส่งต่อมาให้ทีมแพทย์จนถึงปัจจุบัน ‘เทคนิคพิเศษ SSTP’

เทคนิคพิเศษ SSTP คือกุญแจสําคัญที่ไม่ใช่เพียงสร้างความแตกต่างให้ Vincent Clinic ทําให้คนไข้จดจําและเป็นจุดขายที่สร้างผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นเคล็ดลับในการสร้างความคงเส้นคงว่าของคุณภาพในการให้บริการอีกด้วย “ เรื่องความสม่ำเสมอยังเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ Vincent Clinic เติบโตได้อย่างมั่นคง ทั้งความสม่ำเสมอเรื่องของผลลัพธ์ การทํางานของทีมแพทย์ทุกสาขา ผมจึงคิดค้น ‘เทคนิคพิเศษ SSTP’ เป็นเทคนิคที่ให้แพทย์ทุกท่าน สามารถนําไปใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยําและได้มาตรฐาน แพทย์ทุกท่านและทุกสาขาจึงสามารถสร้างความสม่ำเสมอเรื่องของผลลัพธ์ได้ ”

ตั้งแต่สาขาแรกจนปัจจุบันที่เดินทางมาถึง 9 สาขาทั้งในกรุงเทพฯ ภาคตะวันออกและ อีสาน ‘อาจารย์พีท’ นพ.พงษ์ธีระ เศรษฐ์ธนาวรากุล เริ่มต้นลงมือเสริมจมูกลูกค้าด้วยตนเองตังแต่ เคสแรกจนถึงปัจจุบันมากกว่าหลายหมื่นเคส ด้วยการเริ่มและทําเองมาตังแต่ต้นและการพบเจอเคสจํานวนมาก ทําให้ได้เจอปัญหาและทดลองลงมือแก้ไขจนตกผลึกเป็นเทคนิคเฉพาะตัวทียังคงส่งต่อมาให้ทีมแพทย์จนถึงปัจจุบัน ‘เทคนิคพิเศษ SSTP’

เทคนิคพิเศษ SSTP คือกุญแจสําคัญที่ไม่ใช่เพียงสร้างความแตกต่างให้ Vincent Clinic ทําให้คนไข้จดจําและเป็นจุดขายที่สร้างผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นเคล็ดลับในการสร้างความคงเส้นคงว่าของคุณภาพในการให้บริการอีกด้วย “ เรื่องความสม่ำเสมอยังเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้Vincent Clinic เติบโตได้อย่างมั่นคง ทั้งความสม่ำเสมอเรื่องของผลลัพธ์ การทํางานของทีมแพทย์ทุกสาขา ผมจึงคิดค้น ‘เทคนิคพิเศษ SSTP’ เป็นเทคนิคที่ให้แพทย์ทุกท่าน สามารถนําไปใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยําและได้มาตรฐาน แพทย์ทุกท่านและทุกสาขาจึงสามารถสร้างความสม่ำเสมอเรื่องของผลลัพธ์ได้ ”

หมอพีท

ซึ่งความสมํ่าเสมอนี้เองที่เป็นสิ่งสําคัญในการขยับขยายและการเติบโตในอนาคต ซึ่งอาจารย์พีทก็ได้ตั้งเป้าหมายในการเติบโตของ Vincent Clinic ไว้สูง คือการเป็นผู้นําและเป็นผู้กําหนดทิศทางของอุตสาหกรรมการแพทย์ความงามต้องการส่วนแบ่งการตลาดที่สูงที่สุดโดยเฉพาะการศัลยกรรมจมูก โดยตั้งแต่วันแรกก็วางภาพการเติบโตไปจนถึงการเป็นโรงพยาบาลชั้นนํา และมีสาขาขึ้นไปถึงหลักร้อยสาขา ดังนั้นสิ่งที่ตามมาและมีความสําคัญเป็นอันดับแรกคือการควบคุมคุณภาพบริการ ฉะนั้นในส่วนของบริการหลักซึ่งก็คือศัลยกรรมจมูก เราจึงสร้างมาตรฐานอันแน่ชัดด้วยการนําเทคนิคที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน หรือวัตถุดิบที่มีการควบคุมคุณภาพเอง จนทําให้สามารถขยับขยายและเติบโตแบบได้ความคงเส้นคงวาของผลลัพธ์ไม่ว่ามาจากแพทย์ท่านไหนของ Vincent Clinic ก็ตาม

นอกจากเทคนิคเฉพาะตัว อาจารย์พีทยังให้ความสําคัญในเรื่องคุณภาพการให้บริการเพื่อให้มั่นใจว่าคนไข้จะได้รับการบริการและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดังนั้นอาจารย์พีทจึงเป็นผู้ลงมือคัดสรรค์ทั้งวัสดุทางการแพทย์ที่คุณภาพดีและคุณภาพการให้บริการตั้งแต่ต้น

ซึ่งความสมํ่าเสมอนี้เองที่เป็นสิ่งสําคัญในการขยับขยายและการเติบโตในอนาคต ซึ่งอาจารย์พีทก็ได้ตั้งเป้าหมายในการเติบโตของ Vincent Clinic ไว้สูง คือการเป็นผู้นําและเป็นผู้กําหนดทิศทางของอุตสาหกรรมการแพทย์ความงามต้องการส่วนแบ่งการตลาดที่สูงที่สุดโดยเฉพาะการศัลยกรรมจมูก โดยตั้งแต่วันแรกก็วางภาพการเติบโตไปจนถึงการเป็นโรงพยาบาลชั้นนํา และมีสาขาขึ้นไปถึงหลักร้อยสาขา ดังนั้นสิ่งที่ตามมาและมีความสําคัญเป็นอันดับแรกคือการควบคุมคุณภาพบริการ ฉะนั้นในส่วนของบริการหลักซึ่งก็คือศัลยกรรมจมูก เราจึงสร้างมาตรฐานอันแน่ชัดด้วยการนําเทคนิคที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน หรือวัตถุดิบที่มีการควบคุมคุณภาพเอง จนทําให้สามารถขยับขยายและเติบโตแบบได้ความคงเส้นคงวาของผลลัพธ์ไม่ว่ามาจากแพทย์ท่านไหนของ Vincent Clinic ก็ตาม

นอกจากเทคนิคเฉพาะตัว อาจารย์พีทยังให้ความสําคัญในเรื่องคุณภาพการให้บริการเพื่อให้มั่นใจว่าคนไข้จะได้รับการบริการและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดังนั้นอาจารย์พีทจึงเป็นผู้ลงมือคัดสรรค์ทั้งวัสดุทางการแพทย์ที่คุณภาพดีและคุณภาพการให้บริการตั้งแต่ต้น

ซึ่งความสมํ่าเสมอนี้เองที่เป็นสิ่งสําคัญในการขยับขยายและการเติบโตในอนาคต ซึ่งอาจารย์พีทก็ได้ตั้งเป้าหมายในการเติบโตของ Vincent Clinic ไว้สูง คือการเป็นผู้นําและเป็นผู้กําหนดทิศทางของอุตสาหกรรมการแพทย์ความงามต้องการส่วนแบ่งการตลาดที่สูงที่สุดโดยเฉพาะการศัลยกรรมจมูก โดยตั้งแต่วันแรกก็วางภาพการเติบโตไปจนถึงการเป็นโรงพยาบาลชั้นนํา และมีสาขาขึ้นไปถึงหลักร้อยสาขา ดังนั้นสิ่งที่ตามมาและมีความสําคัญเป็นอันดับแรกคือการควบคุมคุณภาพบริการ ฉะนั้นในส่วนของบริการหลักซึ่งก็คือศัลยกรรมจมูก เราจึงสร้างมาตรฐานอันแน่ชัดด้วยการนําเทคนิคที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน หรือวัตถุดิบที่มีการควบคุมคุณภาพเอง จนทําให้สามารถขยับขยายและเติบโตแบบได้ความคงเส้นคงวาของผลลัพธ์ไม่ว่ามาจากแพทย์ท่านไหนของ Vincent Clinic ก็ตาม

นอกจากเทคนิคเฉพาะตัว อาจารย์พีทยังให้ความสําคัญในเรื่องคุณภาพการให้บริการเพื่อให้มั่นใจว่าคนไข้จะได้รับการบริการและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดังนั้นอาจารย์พีทจึงเป็นผู้ลงมือคัดสรรค์ทั้งวัสดุทางการแพทย์ที่คุณภาพดีและคุณภาพการให้บริการตั้งแต่ต้น

หมอพีท

Vincent Clinic เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการวางแผนและการบริหารจากภายในองค์กรมาควบคู่กับปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การที่สุขภาพและความงามยังคงเป็นเทรนด์ที่น่าจับตามองอย่างต่อเนื่องและนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการเป็น Medical Hub ของประเทศไทย ด้วยกระแสจากปัจจัยภายนอกเหล่านี้ทําให้อาจารย์พีทมีวิสัยทัศน์ว่า Vincent Clinic จะต้องก้าวสู่การเป็น Main Destination ของ Medical Tourism อันดับต้นๆ ของโลกให้ได้ โดยมองว่าการบริการของไทยยังคงเป็นจุดแข็งด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

แนวคิดในการให้บริการของอาจารย์พีทคือการส่งต่อความสุขด้วยการเพิ่มความมั่นใจให้ผู้คนที่เดินเข้ามารับบริการ “คนไข้ที่เดินเข้าคลินิกเสริมความงาม ส่วนหนึ่งเพราะเขาขาดความมั่นใจเลยทําให้เขาไม่มีความสุข แนวคิดของเราคือ ต้องมอบความสุขให้กับคนไข้ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ แต่การที่คุณจะส่งต่อความสุขให้คนอื่นได้ คุณต้องมีความสุขก่อน แพทย์และบุคลากรของเราทุกคนนอกจากจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วยังต้องมีทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะส่งต่อความสุขนั้นไปยังคนไข้ของเราทุกคน”

Vincent Clinic เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการวางแผนและการบริหารจากภายในองค์กรมาควบคู่กับปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การที่สุขภาพและความงามยังคงเป็นเทรนด์ที่น่าจับตามองอย่างต่อเนื่องและนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการเป็น Medical Hub ของประเทศไทย ด้วยกระแสจากปัจจัยภายนอกเหล่านี้ทําให้อาจารย์พีทมีวิสัยทัศน์ว่า Vincent Clinic จะต้องก้าวสู่การเป็น Main Destination ของ Medical Tourism อันดับต้นๆ ของโลกให้ได้ โดยมองว่าการบริการของไทยยังคงเป็นจุดแข็งด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

แนวคิดในการให้บริการของอาจารย์พีทคือการส่งต่อความสุขด้วยการเพิ่มความมั่นใจให้ผู้คนที่เดินเข้ามารับบริการ “คนไข้ที่เดินเข้าคลินิกเสริมความงาม ส่วนหนึ่งเพราะเขาขาดความมั่นใจเลยทําให้เขาไม่มีความสุข แนวคิดของเราคือ ต้องมอบความสุขให้กับคนไข้ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ แต่การที่คุณจะส่งต่อความสุขให้คนอื่นได้ คุณต้องมีความสุขก่อน แพทย์และบุคลากรของเราทุกคนนอกจากจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วยังต้องมีทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะส่งต่อความสุขนั้นไปยังคนไข้ของเราทุกคน”

Vincent Clinic เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการวางแผนและการบริหารจากภายในองค์กรมาควบคู่กับปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การที่สุขภาพและความงามยังคงเป็นเทรนด์ที่น่าจับตามองอย่างต่อเนื่องและนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการเป็น Medical Hub ของประเทศไทย ด้วยกระแสจากปัจจัยภายนอกเหล่านี้ทําให้อาจารย์พีทมีวิสัยทัศน์ว่า Vincent Clinic จะต้องก้าวสู่การเป็น Main Destination ของ Medical Tourism อันดับต้นๆ ของโลกให้ได้ โดยมองว่าการบริการของไทยยังคงเป็นจุดแข็งด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

แนวคิดในการให้บริการของอาจารย์พีทคือการส่งต่อความสุขด้วยการเพิ่มความมั่นใจให้ผู้คนที่เดินเข้ามารับบริการ “คนไข้ที่เดินเข้าคลินิกเสริมความงาม ส่วนหนึ่งเพราะเขาขาดความมั่นใจเลยทําให้เขาไม่มีความสุข แนวคิดของเราคือ ต้องมอบความสุขให้กับคนไข้ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ แต่การที่คุณจะส่งต่อความสุขให้คนอื่นได้ คุณต้องมีความสุขก่อน แพทย์และบุคลากรของเราทุกคนนอกจากจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วยังต้องมีทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะส่งต่อความสุขนั้นไปยังคนไข้ของเราทุกคน”

Group CEO

Atichanan Pulges

อธิชนัน พูลเกษ

คุณแบ้งค์

ถือว่าเป็นหนุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองคนหนึ่งสําหรับ คุณแบงค์ อธิชนัน พูลเกษ Co-founder และ President บริษัท Bitkub Capital Group Holdings และก็ยังดํารงตําแหน่ง CEO ของ Vincent Clinic

คุณแบงค์จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศกรรมโยธาจาก California State University, Fullerton และปริญญาโทจาก University of California Los Angeles (เกียรตินิยม) ประเทศอเมริกา หลังจากจบการศึกษา คุณแบงค์ได้รับตําแหน่งเป็น Investment Banker ที่บริษัท Goldman Sachs Group, USA และได้กลับมาทํางานที่ PwC Thailand ในด้านการลงทุน หลังจากนั้นคุณแบงค์เข้าดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ dtac ประกอบกับการทําธุรกิจครอบครัวสายอสังหาริมทรัพย์และ Logistic

ตามประสานักธุรกิจหนุ่มไฟแรง คุณแบงค์จึงหันไปร่วมก่อตั้งธุรกิจด้าน Fintech ในนาม Bitkub ซึ่งขณะนี่ก็เป็นบริษัท Start Up ชั้นนําระดับประเทศไทยซึ่งคุณแบงค์เข้ามาช่วยดูภาพรวมของกลุ่มรวมถึงด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยี และด้านการพัฒนาธุรกิจ

ถือว่าเป็นหนุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองคนหนึ่งสําหรับ คุณแบงค์ อธิชนัน พูลเกษ Co-founder และ President บริษัท Bitkub Capital Group Holdings และก็ยังดํารงตําแหน่ง CEO ของ Vincent Clinic

คุณแบงค์จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศกรรมโยธาจาก California State University, Fullerton และปริญญาโทจาก University of California Los Angeles (เกียรตินิยม) ประเทศอเมริกา หลังจากจบการศึกษา คุณแบงค์ได้รับตําแหน่งเป็น Investment Banker ที่บริษัท Goldman Sachs Group, USA และได้กลับมาทํางานที่ PwC Thailand ในด้านการลงทุน หลังจากนั้นคุณแบงค์เข้าดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ dtac ประกอบกับการทําธุรกิจครอบครัวสายอสังหาริมทรัพย์และ Logistic

ตามประสานักธุรกิจหนุ่มไฟแรง คุณแบงค์จึงหันไปร่วมก่อตั้งธุรกิจด้าน Fintech ในนาม Bitkub ซึ่งขณะนี่ก็เป็นบริษัท Start Up ชั้นนําระดับประเทศไทยซึ่งคุณแบงค์เข้ามาช่วยดูภาพรวมของกลุ่มรวมถึงด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยี และด้านการพัฒนาธุรกิจ

ถือว่าเป็นหนุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองคนหนึ่งสําหรับ คุณแบงค์ อธิชนัน พูลเกษ Co-founder และ President บริษัท Bitkub Capital Group Holdings และก็ยังดํารงตําแหน่ง CEO ของ Vincent Clinic

คุณแบงค์จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศกรรมโยธาจาก California State University, Fullerton และปริญญาโทจาก University of California Los Angeles (เกียรตินิยม) ประเทศอเมริกา หลังจากจบการศึกษา คุณแบงค์ได้รับตําแหน่งเป็น Investment Banker ที่บริษัท Goldman Sachs Group, USA และได้กลับมาทํางานที่ PwC Thailand ในด้านการลงทุน หลังจากนั้นคุณแบงค์เข้าดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ dtac ประกอบกับการทําธุรกิจครอบครัวสายอสังหาริมทรัพย์และ Logistic

ตามประสานักธุรกิจหนุ่มไฟแรง คุณแบงค์จึงหันไปร่วมก่อตั้งธุรกิจด้าน Fintech ในนาม Bitkub ซึ่งขณะนี่ก็เป็นบริษัท Start Up ชั้นนําระดับประเทศไทยซึ่งคุณแบงค์เข้ามาช่วยดูภาพรวมของกลุ่มรวมถึงด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยี และด้านการพัฒนาธุรกิจ

คุณแบ้งค์

คุณแบงค์กล่าวว่า “รู้จัก Vincent Clinic มานานแล้วเพราะสนิทกับคุณหมอพีทซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับน้องสาว ส่วนตัวเห็นว่า Vincent มีฐานลูกค้าที่ชัดเจนและเหนียวแน่น ตลอดจนยอดขายที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาเกือบ 5 ปี ดังนั้นนโยบายของผมคือเราจะทําให้แบรนด์แข็งแกร่งขึ้น โดยจะมีการให้บริการ Premium ที่สุดในประเทศในราคาที่ลูกค้าทุกท่านจับต้องได้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น AI, Image Processing, Blockchain, และ Data Analytics ทําให้การวิเคราะห์การรักษา ประสบการณ์การในการรักษา รวมถึงการควบคุมคุณภาพต่างๆ ดี ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแนวคิดในการเป็น Customer Centric เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าสําคัญเป็นอันดับ 1 และเชื่อว่าเมื่อเราสามารถให้ความซื่อสัตย์ในการให้คุณค่ากับลูกค้าได้ดี เราก็จะมีกลุ่ม ฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นและลูกค้าประจํามากขึ้นเรื่อยๆ”

สุดท้ายคุณแบงค์เสริมว่า “ในอนาคต เรามีแพลนขยายตลาดทางด้านสุขภาพมากขึ้น (Total Wellness Care) เพราะเชื่อว่าคนหันมาใส่ใจเรื่องนี้กันมากขึ้น และเราจะเพิ่มกลุ่มธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Hub ในเอเชีย”

คุณแบงค์กล่าวว่า “รู้จัก Vincent Clinic มานานแล้วเพราะสนิทกับคุณหมอพีทซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับน้องสาว ส่วนตัวเห็นว่า Vincent มีฐานลูกค้าที่ชัดเจนและเหนียวแน่น ตลอดจนยอดขายที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาเกือบ 5 ปี ดังนั้นนโยบายของผมคือเราจะทําให้แบรนด์แข็งแกร่งขึ้น โดยจะมีการให้บริการ Premium ที่สุดในประเทศในราคาที่ลูกค้าทุกท่านจับต้องได้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น AI, Image Processing, Blockchain, และ Data Analytics ทําให้การวิเคราะห์การรักษา ประสบการณ์การในการรักษา รวมถึงการควบคุมคุณภาพต่างๆ ดี ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแนวคิดในการเป็น Customer Centric เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าสําคัญเป็นอันดับ 1 และเชื่อว่าเมื่อเราสามารถให้ความซื่อสัตย์ในการให้คุณค่ากับลูกค้าได้ดี เราก็จะมีกลุ่ม ฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นและลูกค้าประจํามากขึ้นเรื่อยๆ”

สุดท้ายคุณแบงค์เสริมว่า “ในอนาคต เรามีแพลนขยายตลาดทางด้านสุขภาพมากขึ้น (Total Wellness Care) เพราะเชื่อว่าคนหันมาใส่ใจเรื่องนี้กันมากขึ้น และเราจะเพิ่มกลุ่มธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Hub ในเอเชีย”

คุณแบงค์กล่าวว่า “รู้จัก Vincent Clinic มานานแล้วเพราะสนิทกับคุณหมอพีทซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับน้องสาว ส่วนตัวเห็นว่า Vincent มีฐานลูกค้าที่ชัดเจนและเหนียวแน่น ตลอดจนยอดขายที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาเกือบ 5 ปี ดังนั้นนโยบายของผมคือเราจะทําให้แบรนด์แข็งแกร่งขึ้น โดยจะมีการให้บริการระดับ Premium ที่สุดในประเทศในราคาที่ลูกค้าทุกท่านจับต้องได้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น AI, Image Processing, Blockchain, และ Data Analytics ทําให้การวิเคราะห์การรักษา ประสบการณ์ในการรักษา รวมถึงการควบคุมคุณภาพต่างๆ ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแนวคิดในการเป็น Customer Centric เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าสําคัญเป็นอันดับ 1 และเชื่อว่าเมื่อเราสามารถให้ความซื่อสัตย์ในการให้คุณค่ากับลูกค้าได้ดี เราก็จะมีฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นและลูกค้าประจํามากขึ้นเรื่อยๆ”

สุดท้ายคุณแบงค์เสริมว่า “ในอนาคต เรามีแพลนขยายตลาดทางด้านสุขภาพมากขึ้น (Total Wellness Care) เพราะเชื่อว่าคนหันมาใส่ใจเรื่องนี้กันมากขึ้น และเราจะเพิ่มกลุ่มธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Hub ในเอเชีย”

President

Pranpariya Uegtrakul

พญ.ปราณปริยา อึ้งตระกูล

หมอแพร

จากแพทย์ตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง สู่การเป็นผู้บริหารที่ตกผลึกด้วยการเผชิญความผิดพลาดและ การทํางานหนัก คอยซึมซับจากผู้คนรอบข้างและไม่กลัว Feedback ‘หมอแพร’ พญ.ปราณปริยา อึ้งตระกูล ผู้ร่วมก่อตั้ง Vincent Clinic ดีกรีปริญญาเอกเฉพาะทางด้านผิวหนัง เธอเริ่มต้นเส้นทาง สู่อุตสาหกรรมความงามตั้งแต่ศึกษาปริญญาโทด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti Aging) โดยมองว่าสังคมปัจจุบันกําลังก้าวเข้าสู่ความเป็น ‘สามเหลี่ยมหัวกลับ’ (Aging Society) หรือสังคมที่อัตราการเกิดน้อยลง สังคมจะเต็มไปด้วยผู้สูงอายุและคนที่ไม่อยากแก่ ก็จะมีมากตามไปด้วย องค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจะกลายเป็นสิ่งที่มีความต้องการในสังคมอย่างแพร่หลายภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนี้ และด้วยเทรนด์ของการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนี่เอง ที่คุณหมอแพรมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเปิดให้บริการด้าน Anti-Aging

ในขณะที่กําลังศึกษาปริญญาโทอยู่ คุณหมอแพรก็บริหารคลินิกของตนเองไปด้วยควบคู่กัน ตอนนั้นเองที่พบกับปัญหาและความผิดพลาดมากมาย เพราะบทบาทในการเป็นแพทย์กับการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ดีการเรียนรู้จากความผิดพลาดและคอยเรียนรู้จากคนรอบข้างทําให้ในท้ายที่สุดก็ตกผลึกและสามารถพา Vincent Clinic เดินทางมาจนถึง 9 สาขา และกลายเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมความงามได้ ในช่วงเริ่มต้นคุณหมอแพรเป็นแพทย์คนเดียวในคลินิกที่รับผิดชอบในการดูแลคนไข้ที่เข้ามารับบริการด้าน Aesthetics ซึ่งมีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามารับบริการเป็นจํานวนมาก

จากแพทย์ตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง สู่การเป็นผู้บริหารที่ตกผลึกด้วยการเผชิญความผิดพลาดและ การทํางานหนัก คอยซึมซับจากผู้คนรอบข้างและไม่กลัว Feedback ‘หมอแพร’ พญ.ปราณปริยา อึ้งตระกูล ผู้ร่วมก่อตั้ง Vincent Clinic ดีกรีปริญญาเอกเฉพาะทางด้านผิวหนัง เธอเริ่มต้นเส้นทาง สู่อุตสาหกรรมความงามตั้งแต่ศึกษาปริญญาโทด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti Aging) โดยมองว่าสังคมปัจจุบันกําลังก้าวเข้าสู่ความเป็น ‘สามเหลี่ยมหัวกลับ’ (Aging Society) หรือสังคมที่อัตราการเกิดน้อยลง สังคมจะเต็มไปด้วยผู้สูงอายุและคนที่ไม่อยากแก่ ก็จะมีมากตามไปด้วย องค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจะกลายเป็นสิ่งที่มีความต้องการในสังคมอย่างแพร่หลายภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนี้ และด้วยเทรนด์ของการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนี่เอง ที่คุณหมอแพรมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเปิดให้บริการด้าน Anti-Aging

ในขณะที่กําลังศึกษาปริญญาโทอยู่ คุณหมอแพรก็บริหารคลินิกของตนเองไปด้วยควบคู่กัน ตอนนั้นเองที่พบกับปัญหาและความผิดพลาดมากมาย เพราะบทบาทในการเป็นแพทย์กับการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ดีการเรียนรู้จากความผิดพลาดและคอยเรียนรู้จากคนรอบข้างทําให้ในท้ายที่สุดก็ตกผลึกและสามารถพา Vincent Clinic เดินทางมาจนถึง 9 สาขา และกลายเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมความงามได้ ในช่วงเริ่มต้นคุณหมอแพรเป็นแพทย์คนเดียวในคลินิกที่รับผิดชอบในการดูแลคนไข้ที่เข้ามารับบริการด้าน Aesthetics ซึ่งมีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามารับบริการเป็นจํานวนมาก

จากแพทย์ตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง สู่การเป็นผู้บริหารที่ตกผลึกด้วยการเผชิญความผิดพลาดและ การทํางานหนัก คอยซึมซับจากผู้คนรอบข้างและไม่กลัว Feedback ‘หมอแพร’ พญ.ปราณปริยา อึ้งตระกูล ผู้ร่วมก่อตั้ง Vincent Clinic ดีกรีปริญญาเอกเฉพาะทางด้านผิวหนัง เธอเริ่มต้นเส้นทาง สู่อุตสาหกรรมความงามตั้งแต่ศึกษาปริญญาโทด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti Aging) โดยมองว่าสังคมปัจจุบันกําลังก้าวเข้าสู่ความเป็น ‘สามเหลี่ยมหัวกลับ’ (Aging Society) หรือสังคมที่อัตราการเกิดน้อยลง สังคมจะเต็มไปด้วยผู้สูงอายุและคนที่ไม่อยากแก่ ก็จะมีมากตามไปด้วย องค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจะกลายเป็นสิ่งที่มีความต้องการในสังคมอย่างแพร่หลายภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนี้ และด้วยเทรนด์ของการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนี่เอง ที่คุณหมอแพรมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเปิดให้บริการด้าน Anti-Aging

ในขณะที่กําลังศึกษาปริญญาโทอยู่ คุณหมอแพรก็บริหารคลินิกของตนเองไปด้วยควบคู่กัน ตอนนั้นเองที่พบกับปัญหาและความผิดพลาดมากมาย เพราะบทบาทในการเป็นแพทย์กับการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ดีการเรียนรู้จากความผิดพลาดและคอยเรียนรู้จากคนรอบข้างทําให้ในท้ายที่สุดก็ตกผลึกและสามารถพา Vincent Clinic เดินทางมาจนถึง 9 สาขา และกลายเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมความงามได้ ในช่วงเริ่มต้นคุณหมอแพรเป็นแพทย์คนเดียวในคลินิกที่รับผิดชอบในการดูแลคนไข้ที่เข้ามารับบริการด้าน Aesthetics ซึ่งมีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามารับบริการเป็นจํานวนมาก

หมอแพร

ทําให้ได้สั่งสมประสบการณ์ในระยะเวลาอันรวดเร็วจนกระทั่งสามารถเข้าใจปัญหาของคนไข้อย่างลึกซึ่งสามารถวิเคราะห์ , อธิบายได้อย่างเชี่ยวชาญและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ในปัจจุบันคุณหมอแพรเป็นอาจารย์แพทย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเป็นอาจารย์แพทย์ด้านการร้อยไหมของบริษัท Hans Biomed (Mint Lift) สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

นอกจากนั้นในด้านการรักษาและให้บริการคนไข้ คุณหมอแพรคํานึงถึงความจริงใจและการแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมาเป็นอันดับแรก ไม่ขายฝันหรือให้บริการที่ไม่จําเป็นต่อการแก้ไขปัญหาของคนไข้หรือที่เรียกว่า Over Treatment ทําให้ลูกค้าติดการเข้ามารับบริการกับคุณหมอแพรเป็นจํานวนมาก

ด้านการบริหาร คุณหมอแพรมองว่าในการเดินไปสู่การเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมนอกจากการให้บริการด้านการศัลยกรรมและ Aesthetics

ทําให้ได้สั่งสมประสบการณ์ในระยะเวลาอันรวดเร็วจนกระทั่งสามารถเข้าใจปัญหาของคนไข้อย่างลึกซึ่งสามารถวิเคราะห์ , อธิบายได้อย่างเชี่ยวชาญและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ในปัจจุบันคุณหมอแพรเป็นอาจารย์แพทย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเป็นอาจารย์แพทย์ด้านการร้อยไหมของบริษัท Hans Biomed (Mint Lift) สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

นอกจากนั้นในด้านการรักษาและให้บริการคนไข้ คุณหมอแพรคํานึงถึงความจริงใจและการแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมาเป็นอันดับแรก ไม่ขายฝันหรือให้บริการที่ไม่จําเป็นต่อการแก้ไขปัญหาของคนไข้หรือที่เรียกว่า Over Treatment ทําให้ลูกค้าติดการเข้ามารับบริการกับคุณหมอแพรเป็นจํานวนมาก

ด้านการบริหาร คุณหมอแพรมองว่าในการเดินไปสู่การเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมนอกจากการให้บริการด้านการศัลยกรรมและ Aesthetics

ทําให้ได้สั่งสมประสบการณ์ในระยะเวลาอันรวดเร็วจนกระทั่งสามารถเข้าใจปัญหาของคนไข้อย่างลึกซึ่งสามารถวิเคราะห์ , อธิบายได้อย่างเชี่ยวชาญและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ในปัจจุบันคุณหมอแพรเป็นอาจารย์แพทย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเป็นอาจารย์แพทย์ด้านการร้อยไหมของบริษัท Hans Biomed (Mint Lift) สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

นอกจากนั้นในด้านการรักษาและให้บริการคนไข้ คุณหมอแพรคํานึงถึงความจริงใจและการแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมาเป็นอันดับแรก ไม่ขายฝันหรือให้บริการที่ไม่จําเป็นต่อการแก้ไขปัญหาของคนไข้หรือที่เรียกว่า Over Treatment ทําให้ลูกค้าติดการเข้ามารับบริการกับคุณหมอแพรเป็นจํานวนมาก

ด้านการบริหาร คุณหมอแพรมองว่าในการเดินไปสู่การเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมนอกจากการให้บริการด้านการศัลยกรรมและ Aesthetics

หมอแพร

ในอนาคตจะต้องขยับขยายไปสู่การผลิต Consumer Product โดยอ้างอิงจากสิ่งที่เราเชี่ยวชาญคือด้านความงาม ซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการเติบโตไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุด และคุณหมอแพรมีแนวคิดว่าการบริหารองค์กรที่ดี พนักงานและเจ้าหน้าที่ในองค์กรจะต้องมีความสุขและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีคุณภาพ และต้องตั้งเป้าให้ใหญ่โดยคิดไว้เสมอว่าจะต้องไปให้ถึง สู่ความเป็นที่ 1 และ Main Medical Tourism Destination ของ Vincent Clinic

ในอนาคตจะต้องขยับขยายไปสู่การผลิต Consumer Product โดยอ้างอิงจากสิ่งที่เราเชี่ยวชาญคือด้านความงาม ซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการเติบโตไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุด และคุณหมอแพรมีแนวคิดว่าการบริหารองค์กรที่ดี พนักงานและเจ้าหน้าที่ในองค์กรจะต้องมีความสุขและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีคุณภาพ และต้องตั้งเป้าให้ใหญ่โดยคิดไว้เสมอว่าจะต้องไปให้ถึง สู่ความเป็นที่ 1 และ Main Medical Tourism Destination ของ Vincent Clinic

ในอนาคตจะต้องขยับขยายไปสู่การผลิต Consumer Product โดยอ้างอิงจากสิ่งที่เราเชี่ยวชาญคือด้านความงาม ซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการเติบโตไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุด และคุณหมอแพรมีแนวคิดว่าการบริหารองค์กรที่ดี พนักงานและเจ้าหน้าที่ในองค์กรจะต้องมีความสุขและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีคุณภาพ และต้องตั้งเป้าให้ใหญ่โดยคิดไว้เสมอว่าจะต้องไปให้ถึง สู่ความเป็นที่ 1 และ Main Medical Tourism Destination ของ Vincent Clinic

Vice President

Ornicha Pulges

อรณิชา พูลเกษ

คุณแพม

เพราะผู้บริหาร ไม่ได้เก่งแค่ด้านบริหารงาน เปิดใจนักธุรกิจสาวรุ่นใหม่ไฟแรง คุณแพม อรณิชา พูลเกษ Vice President ผู้อยู่เบื้องหลังความสวย เป๊ะ ของคลินิก ศัลยกรรมชื่อดัง Vincent Clinic

หลังเรียนจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) และปริญญาโท ด้าน Business Management ที่ University of Warwick (เกียรตินิยม) ประเทศอังกฤษ คุณแพมได้มีประสบการณ์ทํางานด้านบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และโลจิสติก อยู่ 7 ปี

นอกจากความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารในสายงานธุรกิจครอบครัวทางด้าน อสังหาริมทรัพย์ และ โลจิสติก คุณแพม ยังมีความสนใจเป็นพิเศษ เรื่อง ความสวยความงาม รวมถึง Anti-aging คุณแพมกล่าวว่า “สําหรับจุดแรกที่ทําให้แพมอยากหันมาทําธุรกิจด้านความงาม คือ ตอนที่เราเรียน Management (บริหารจัดการธุรกิจ) อยู่ที่ประเทศอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีไปดูงาน Makeup & Fashion Week ซึ่งตรงนั้น จุดประกายแพมว่าผู้หญิงทุกคนมีความสวย และเสน่ห์ที่ต่างกัน ทําให้แพมหันมาศึกษา Project ที่เกี่ยวกับ Beauty Service มากขึ้น เพราะมองว่าภาพลักษณ์ภายนอกเป็นตัวส่งเสริมให้บุคลิกเราดีขึ้น จะเป็นด่านแรกที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คน”

เพราะผู้บริหาร ไม่ได้เก่งแค่ด้านบริหารงาน เปิดใจนักธุรกิจสาวรุ่นใหม่ไฟแรง คุณแพม อรณิชา พูลเกษ Vice President ผู้อยู่เบื้องหลังความสวย เป๊ะ ของคลินิก ศัลยกรรมชื่อดัง Vincent Clinic

หลังเรียนจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) และปริญญาโท ด้าน Business Management ที่ University of Warwick (เกียรตินิยม) ประเทศอังกฤษ คุณแพมได้มีประสบการณ์ทํางานด้านบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และโลจิสติก อยู่ 7 ปี

นอกจากความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารในสายงานธุรกิจครอบครัวทางด้าน อสังหาริมทรัพย์ และ โลจิสติก คุณแพม ยังมีความสนใจเป็นพิเศษ เรื่อง ความสวยความงาม รวมถึง Anti-aging คุณแพมกล่าวว่า “สําหรับจุดแรกที่ทําให้แพมอยากหันมาทําธุรกิจด้านความงาม คือ ตอนที่เราเรียน Management (บริหารจัดการธุรกิจ) อยู่ที่ประเทศอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีไปดูงาน Makeup & Fashion Week ซึ่งตรงนั้น จุดประกายแพมว่าผู้หญิงทุกคนมีความสวย และเสน่ห์ที่ต่างกัน ทําให้แพมหันมาศึกษา Project ที่เกี่ยวกับ Beauty Service มากขึ้น เพราะมองว่าภาพลักษณ์ภายนอกเป็นตัวส่งเสริมให้บุคลิกเราดีขึ้น จะเป็นด่านแรกที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คน”

เพราะผู้บริหาร ไม่ได้เก่งแค่ด้านบริหารงาน เปิดใจนักธุรกิจสาวรุ่นใหม่ไฟแรง คุณแพม อรณิชา พูลเกษ Vice President ผู้อยู่เบื้องหลังความสวย เป๊ะ ของคลินิก ศัลยกรรมชื่อดัง Vincent Clinic

หลังเรียนจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) และปริญญาโท ด้าน Business Management ที่ University of Warwick (เกียรตินิยม) ประเทศอังกฤษ คุณแพมได้มีประสบการณ์ทํางานด้านบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และโลจิสติก อยู่ 7 ปี

นอกจากความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารในสายงานธุรกิจครอบครัวทางด้าน อสังหาริมทรัพย์ และ โลจิสติก คุณแพม ยังมีความสนใจเป็นพิเศษ เรื่อง ความสวยความงาม รวมถึง Anti-aging คุณแพมกล่าวว่า “สําหรับจุดแรกที่ทําให้แพมอยากหันมาทําธุรกิจด้านความงาม คือ ตอนที่เราเรียน Management (บริหารจัดการธุรกิจ) อยู่ที่ประเทศอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีไปดูงาน Makeup & Fashion Week ซึ่งตรงนั้น จุดประกายแพมว่าผู้หญิงทุกคนมีความสวย และเสน่ห์ที่ต่างกัน ทําให้แพมหันมาศึกษา Project ที่เกี่ยวกับ Beauty Service มากขึ้น เพราะมองว่าภาพลักษณ์ภายนอกเป็นตัวส่งเสริมให้บุคลิกเราดีขึ้น จะเป็นด่านแรกที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คน”

คุณแพม

สําหรับกลยุทธที่คุณแพมใช้เป็นแนวทางการบริหาร เธอกล่าวว่า “ธุรกิจเสริมความงามของเราต้องอยู่ในหลักการบริหารลูกค้าบนพื้นฐานความจริง ความซื่อสัตย์ เราค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการแพทย์อยู่เสมอ รวมถึงแพทย์ทุกท่านก็มีทักษะ ฝีมือ เทคนิคที่ต่างกัน เพราะเราตั้งใจมอบ สิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอ ซึ่งตรงกับ Concept ของ Vincent Clinic คือ “The creation of beauty is art”

คุณแพมเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ เรามีวิธีบริหารธุรกิจที่พร้อมเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง การไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมและเปิดใจด้วยมุมมองใหม่ ๆ พร้อมพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าให้ Vincent เป็นหนึ่งในธุรกิจด้านความงามที่ดีที่สุดในเอเชีย

สําหรับกลยุทธที่คุณแพมใช้เป็นแนวทางการบริหาร เธอกล่าวว่า “ธุรกิจเสริมความงามของเราต้องอยู่ในหลักการบริหารลูกค้าบนพื้นฐานความจริง ความซื่อสัตย์ เราค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการแพทย์อยู่เสมอ รวมถึงแพทย์ทุกท่านก็มีทักษะ ฝีมือ เทคนิคที่ต่างกัน เพราะเราตั้งใจมอบ สิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอ ซึ่งตรงกับ Concept ของ Vincent Clinic คือ “The creation of beauty is art”

คุณแพมเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ เรามีวิธีบริหารธุรกิจที่พร้อมเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง การไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมและเปิดใจด้วยมุมมองใหม่ ๆ พร้อมพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าให้ Vincent เป็นหนึ่งในธุรกิจด้านความงามที่ดีที่สุดในเอเชีย

สําหรับกลยุทธที่คุณแพมใช้เป็นแนวทางการบริหาร เธอกล่าวว่า “ธุรกิจเสริมความงามของเราต้องอยู่ในหลักการบริหารลูกค้าบนพื้นฐานความจริง ความซื่อสัตย์ เราค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการแพทย์อยู่เสมอ รวมถึงแพทย์ทุกท่านก็มีทักษะ ฝีมือ เทคนิคที่ต่างกัน เพราะเราตั้งใจมอบ สิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอ ซึ่งตรงกับ Concept ของ Vincent Clinic คือ “The creation of beauty is art”

คุณแพมเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ เรามีวิธีบริหารธุรกิจที่พร้อมเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง การไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมและเปิดใจด้วยมุมมองใหม่ ๆ พร้อมพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าให้ Vincent เป็นหนึ่งในธุรกิจด้านความงามที่ดีที่สุดในเอเชีย

ปรึกษาฟรี

ดริปวิตามินฟรี! เพียงกรอก ชื่อ เบอร์โทร ไอดีไลน์
กดรับสิทธิ์ทันที รับ10คน/วัน เท่านั้น

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

  ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  อนุญาตทั้งหมด
  จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
   เปิดใช้งานตลอด

   ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
   รายละเอียดคุกกี้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ (Analytics)

   คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
   รายละเอียดคุกกี้

  • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertisement)

   คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ Vincent Clinic ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ Vincent Clinic แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน
   รายละเอียดคุกกี้

  บันทึก